Lượt xem: 122

Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 ban hành Quy chế hoạt động.

Ngày 12/11/2021, Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình ký Quyết định số 268/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo; Có nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Chủ động tiếp nhận kiến nghị, đề xuất phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết nhanh nhất cho doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn, thông suốt trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là tại các nơi thực hiện giãn cách xã hội; Theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc, các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành, địa phương, kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, các nhân có liên quan. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn tư vấn chuyên môn phòng, chống dịch cho cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị vận tải lưu thông hàng hóa và kịp thời tham mưu giải quyết ngay khi có các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đó; Mời đại diện các cơ quan liên quan hoặc tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ. 

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo trước UBND tỉnh; Có quyền triệu tập và chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường và mở rộng của Ban Chỉ đạo; các hội nghị triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo; ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Trưởng Ban khi cần thiết; chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viên của Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo; Quyết định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Quy chế cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên.

Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 làm việc theo chế độ tập thể đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Khi các thành viên Ban Chỉ đạo có sự thay đổi về nhân sự, cơ quan cử nhân sự có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định kiện toàn, bổ sung.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của sở, ngành, cơ quan mình phụ trách trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Xem chi tiết Quyết định số 268/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 tại đây !

Cổng TTĐT tỉnh

Tin mới
Video nổi bật
Chuyển đổi số - "Vaccine" của Doanh nghiệp
  • Chuyển đổi số - "Vaccine" của Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp linh hoạt thích ứng để phục hồi sản xuất
  • Doanh nhân trẻ Ninh Bình đồng hành cùng sự phát triển của Tỉnh
  • Gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị đối thoại
1 2